Korporativne financije – principi

optimalna struktura duga i kapitala
Optimalna struktura duga i kapitala
30 lipnja, 2021

Korporativne financije daju odgovor na pitanje kako maksimizirati vrijednost poduzeća. Prema korporativnim financijama, ako poduzeće želi maksimizirati svoju vrijednost, treba detaljno proći kroz tri principa. Principi ujedno daju odgovore na sljedeća pitanja:

  • princip ulaganja – kako poduzeće donosi odluku u koje će investicije krenuti (koje projekte prihvatiti)?
  • princip financiranja – koliko se zadužiti za financiranje spomenutih investicija?
  • princip dividende – koliko pak vratiti dioničarima?

Princip ulaganja

Korporativne financije nalažu kako je temeljno pravilo odlučivanja za poduzeće koje želi maksimizirati svoju vrijednost to da bi poduzeće trebalo prihvatiti sve projekte (ulaganja) s neto sadašnjom vrijednosti većom od nule (NPV > 0). Prema NPV-u, budući novčani tokovi se procjenjuju za svaku investiciju (projekt) te se diskontiraju po diskontnoj stopi prilagođenoj za rizik (trošak kapitala). Ako u priču dodamo i nelikvidnost privatnih poduzeća, diskontne stope (trošak kapitala) će biti više za privatna poduzeća nego za izlistane, likvidnije firme.

Princip financiranja

Optimalna kombinacija duga i kapitala za tvrtku treba biti ona koja maksimizira njezinu vrijednost. Ako operativni novčani tokovi ostanu fiksni, vrijednost poduzeća se povećava sa smanjivanjem diskontne stope (troška kapitala). Ako u priču dodamo stavku nelikvidnosti uz pretpostavke:

  • tržište dionica je nelikvidno, a tržište obveznica likvidno uslijedit će to da će optimalan omjer duga porasti zbog likvidnosti tržišta obveznica
  • tržište dionica je likvidno, a tržište obveznica nelikvidno uslijedit će to da će optimalan omjer duga pasti sukladno nelikvidnosti na tržištu obveznica

korporativne financije

Princip dividende

Kako bi se shvatio ovaj princip, potrebno je odgovoriti na sljedeća dva pitanja:

Koliko novca treba vratiti dioničarima i u kojem obliku taj novac treba vratiti (dividenda ili otkup dionica)?

Prema klasičnim načelima korporativnih financija, tvrtkama se savjetuje vratiti vlasnicima sav novac neiskorišten u tekućem razdoblju. Pretpostavka je da će firme, ako im zatreba, vrlo lako prikupiti sredstva na likvidnim tržištima kapitala. Način na koji se novac vraća dioničarima, bit će dio funkcije poreza:

  • ako se dividende i kapitalna dobit oporezuju po istoj stopi, investitori (dioničari) bi trebali biti ravnodušni / indiferentni o načinu na koji im se vraća novac
  • ako se pak dividende oporezuju po višoj stopi od kapitalne dobiti, tvrtke bi trebale koristiti otkup dionica kao način vraćanja novca

Ukoliko u priču unesemo i stavku nelikvidnosti karakterističnu za privatna poduzeća, savjet je nešto drugačiji. Ona poduzeća koja su zabrinuta zbog stavke nelikvidnosti, trebaju vraćati manje novca dioničarima tj. zadržati više novca u firmi. Na neki način moglo bi se rezimirati da se od poduzeća na nelikvidnom tržištu može očekivati sljedeće:

  • da manje ulažu u dugoročne projekte,
  • da koriste manje duga za financiranje projekata
  • te da akumuliraju više, dok istodobno kao način isplate novca koriste više dividende ispred otkupa dionica.

Ako imate dodatnih pitanja i ne znate na koji način najbolje posložiti financije vašeg poduzeća, slobodno nam se javite i pomoći ćemo Vam maksimizirati vrijednost Vaše tvrtke.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)